Járművezető-képző tanfolyamokról

A Magura Hungary KFT. Vállalási feltételei és írásos Tájékoztatója a leendő járművezetők részére

A felnőttképzéshez kapcsolódó térítésmentes szolgáltatások:

Sorsz. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése A felnőttképzési szolgáltatások azonosítója
1. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése és figyelembevétele 00000091
2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 00000093

 

A felvétel módja:

A felvétel írásban történik a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet alapján,- ennek mellékletét képezi jelen „Írásos tájékoztató a leendő járművezetők részére ”. Az aktuális jogszabályban előírt forma nyomtatványon, melyhez csatolni kell az adott kategóriára előírt dokumentumokat. A tanfolyamra az a személy vehető fel, aki megfelel a jogszabályban előírt egészségügyi, közbiztonsági, életkori, pályaalkalmassági feltételeknek és ezt igazolja.

 • a „ AM „ nemzetközi kategóriába tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmasságihoz.
 • AM kategóriákhoz a tanfolyamra felvétel és a vizsgára bocsátás feltétele az írni olvasni tudás
 • az „ A1,A2 , A, B, nemzetközi kategóriák 1-es, munkavállalás esetén 2-es orvosi csoportú vizsgálat az előírt. / A vizsgálat díja 7200.-Ft, /

-       C,C+E,D  nemzetközi kategóriák 2-es csoportú egészségügyi alkalmassági vizsgálat (Munkavállaláshoz: C,CE kat. esetében PÁV III

        vagy PÁV II szükséges,   D kat. esetében PÁV II ,valamint kötelezően a GKI szaktanfolyami vizsga elvégzése.)

A tanfolyamra felvétel és vizsgára bocsátás feltétele az alapfokú iskola végzettséget bizonyító eredeti v. közjegyző,  v. a kiállító által hitelesített okirat. Kivéve az „AM” kat. Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén a 24/2005(10§)GKM rendeletben meghatározottak szerint. A mindenkor képzés árait a tanulóval megkötött szerződés tartalmazza. Amennyiben a tanuló életkora 18 életévet nem éri el, abban az esetben a szülő beleegyezésével, aláírásával vehető igénybe a képzés.

Mentesség:

A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló-az iskolavezető által hitelesített – okirat jelentkezési laphoz csatolásával történik.

A tanfolyam elvégzésével megszerezhető képesítés, ismeretek, kompetencia:

A jelentkezőket olyan gépjárművezetőkké képezni, akik képesek önállóan, biztonságosan, kulturáltan, a szabályokat betartva, a környezetet kímélve közlekedni, és a megszerzett vezetői engedély birtokában járművezetőként szerzett tapasztalataikat felhasználva tovább fejlődni.

A képzésben részt vevők teljesítményt értékelő rendszer leírása :

A tanfolyamok tanrendjének ismertetése a felvételkor, de legkésőbb az első foglalkozáson kerül sor A modulok után házi vizsgát tesznek a tanfolyamon részt vevők, azonnal kimutatható a tanuló felkészültsége, vagy hiányossága. Ennek alapján az oktatók egyénre szabottan határozzák meg a további teendőket. A tanulónak, a jogszabályban előirt óraszám meghallgatása után, az iskola biztosít hordozható számítógépet, mellyel lehetőséget kap az otthoni intenzív tanulásra. A számítógépre az KAV által elfogadott program van telepítve.. A vizsgaidőpont tudomásra jutása után a vizsga előtt a tanulót berendeljük, leellenőrizzük a számítógépen a tanulás mennyiségét és minőségét, amennyiben kérdés merül fel, az oktató ismételten segít a felkészülésben.A tanulót csak teljesen felkészült állapotban engedjük vizsgázni.

Vizsgára bocsátás feltételei,  ill.konzultációról való megengedett hiányzás mértéke, hiányzás következményei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az előírt életkort betöltötte, az elméleti képzést elvégezte, az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, érvényes orvosi alkalmassági véleménnyel rendelkezik, és a tanfolyam megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. Ha a tanfolyam megkezdésétől számítva 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, újbóli vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlésével tehet.

A vizsga idejét az ügyfélszolgálat SMS-ben küldi meg a képzésben résztvevő számára.

A vizsga ideje:
 KAV Nonprofit KFT. Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály által megadott időpontban

A vizsga helye:
KAV Nonprofit KFT. Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
5600 Békéscsaba, Szarvasi u.107.  „B” épület  1.emelet

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével, írásban tehető le. Az aki a magyar nyelvet nem kellően érti, ill. egészségi állapotából következően írásra v. olvasásra igazoltan képtelen, és erre a regionális igazgatástól, kérelemre engedélyt kapott – tolmács ( jeltolmács ) közreműködésével – szóban vizsgázhat.

Az elméleti órák 45, a gyakorlati órák 50 percesek, melyek között legalább 10 perces szünetet kell tartani. Napi max. óra: elmélet 4. Elméleti pótóra díja 2000.-Ft/ óra. Gyakorlati alapoktatásban 2, fő oktatásban 2+2 óra legalább 1 óra szünet közbeiktatásával. Ha a lenti min. óra felhasználásával a jelölt nem éri el a vizsgaszintet az oktató egyénileg foglalkozik vele. A gyakorlati pótórák megállapítása a jelölt és az oktató közös megegyezése alapján történik, melynek díja az alapórával azonos.

A hiányzás pótlásának módját rendelet határozza meg, illetve ha a tanuló az elméleti foglalkozásokról hiányzik, csak abban az esetben mehet vizsgára, amennyiben a hiányzó foglalkozást pótolta. Megengedett hiányzás elméleti tárgyanként 10%. Gyakorlati órákról a hiányzás nem megengedett.

Az elméleti és gyakorlati órákról való hiányzás esetén a tanulónak a megfelelő óraszámot teljesítenie pótolnia kell. Nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól. Köteles az oktatáson és a vizsgákon az előírt időpontban pontosan, és minden esetben józan, kipihent állapotban megjelenni, és tudásáról számot adjon.

A Tanuló ha betegség esetén nem jelenik meg az előre kiírt vizsgán, akkor az orvosi igazolást csak a vizsga napjától számított 5 munkanapon belül fogad el a KAV Nonprofit KFT. Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály  Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály a szükséges és kitöltött melléklettel együtt.

Az orvosnak fel kell tüntetni a naplószámát, valamint az igazolásra rá kell írni hogy, „vizsgára alkalmatlan állapotban”. Így lehetősége van térítésmentesen új időpontot kérnie.

Amennyiben az orvosi alkalmassági igazolásban korlátozás van, annak betartása is kötelező ( Pld: szemüveg előírása). A korlátozás be nem tartása miatt meghiúsulhat a vizsga, ebben az esetben a pótköltség a tanulót terheli.

A vizsgadíjat a 84/2009./XII.30/ KHEM rendelet szabályozza, amit minden vizsga előtt kell megfizetni. Képzőszerv a vizsgadíjakat  a KAV Nonprofit KFT. Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály  Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályhoz készpénzben teljesíti.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított 2 éven belül a kategóriára meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette és az előírt életkort betöltötte. Kivéve az elméleti tanfolyam és vizsga nélküli kategóriáknál, ahol a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni, különben a képzést meg kell ismételni. 2 éven belüli / azonos kategória esetén / 5 sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

-  Forgalmi vizsga :.               Az útvonalat a KAV Nonprofit KFT. Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály   

                                               Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály  jelöli ki.

-  Rutin vizsga:                      A rutin vizsga helye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.szám.

-  Bü.vizsga:                          A Bü.vizsga helye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám Műszaki vizsgacsarnok

Kétkerekűek gyakorlati vizsgáztatása december 1 és március 1 között szünetel.

Saját motorkerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok előírásainak /kötelező biztosítás igazolása, műszaki vizsga, stb./ Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a jármű használatot.

Áthelyezés: A tanuló kérésére Képzési Igazolást ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. Az igazolást a – tanulói nyilatkozat és a befogadó szerv adatai kivételével- az elbocsátó szerv tölti ki. Abban az esetben a kérvényező fiatalkorú a kérelmet a szülőnek (törvényes képviselő) kell aláírnia. A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül az iskolavezető köteles kiállítani.

Vöröskeresztes vizsga: Amennyiben szükséges: 10.000.- + 8200.- Ft vizsgadíj.  Vöröskeresztes vizsga alól mentesül a legalább azzal egyenértékű, vagy magasabb végzettség igazolása. 1984. előtti vezetői engedély kategóriabővítés esetén újbóli vöröskeresztes vizsgára kötelezett. A vöröskeresztes pótvizsgadíj: 8200.-Ft.

A vezetői engedély  kiadásának feltétele: A vezetői engedély kiadásának feltétele valamennyi vizsga sikeressége, az utolsó vizsgától számított 3 munkanap után, alapfokú iskolai bizonyítvány, orvosi igazolás, bemutatása után KAV Nonprofit KFT. Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály  Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály a vizsgaigazolást  (címe: 5600 Békéscsaba, Szarvasi 107.szám)  küldi át a Járási Hivatal – Kormányablak – részére, ahol a Tanuló igényelheti a meghatározott költség lerovása után 4000.- Ft/ Az első jogosítvány Ingyenes/ Vezetői engedélyt csak olyan személynek lehet kiadni, akinek a tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Pótvizsgadíjak,”B”

 • elméleti, , 4.600.-Ft
 • Forgalom vizsga esetén 16.000.-  /11.000.-Ft+5.000.-Ft /

Pótvizsgadíjak,”C”

 • elméleti : 4.600.-Ft vizsgánként
 • Bü : 10.400.- Ft /4.400.- + 6.000.-/
 • Rutin vizsga: 9.500.- Ft /6.000.-Ft+3.500.-Ft/
 • Forgalom vizsga esetén: 17.000.-Ft  /6.000.-Ft+11.000.-Ft/

Pótvizsgadíjak,”CE”

 • elméleti: 4.600.-Ft vizsgánként
 • Bü : 10.900.- Ft /4.400.-Ft + 6.500,- Ft. /
 • Rutin vizsga: 10.000.- Ft / 3.500.-Ft + 6.500.- Ft /
 • Forgalom vizsga esetén: 17.500.- /11.000.-Ft + 6.500.-Ft/

Pótvizsgadíjak,”D”

 • elméleti,: 4.600.-Ft
 • Bü : 10.900.- Ft /4.400.-Ft + 6.500,- Ft. /
 • Rutin vizsga: 10.000.- Ft /3.500.-Ft + 6.500.- Ft /
 • Forgalom vizsga esetén: 31.500.-Ft /18.500.-Ft+ 2x6.500.-Ft/

A Magura Hungary Kft (továbbiakban, mint Képző Intézmény) kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott képzési program lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért. Amennyiben a képzőszerv saját hibájából a szerződésben foglaltakat nem teljesíti, köteles a képzésben részt vevő befizetett költségét teljes összegében visszatéríteni.

 • Képző intézmény vállalja, hogy
 • a Képzésben résztvevőt a meghatározott vizsgakövetelmények teljesítésére felkészíti,
 • a Képzés helyszínén a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja,
 • Biztosítja az oktatáshoz szükséges tankönyveket, taneszközöket, tansegédleteket,
 • vizsgálja az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségét, szükség szerint intézkedik annak érvényesítéséről.
 • a tanfolyam indítását az év bármely szakában vállalja,
 • nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt.
 • Ezen szerződést a Képző intézmény és a Képzésben résztvevő csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve mondhatja fel.
 • jelen szerződés határozott időre szól,
 • Mint képző szerv – a képzési szolgáltatás felelőse – a rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítja, a megfelelő képzési engedéllyel rendelkezik.
 • A képző szerv vállalja, hogy a 24/2005. (VI.21.) GKM rendeletben meghatározott szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaz. A folyamatos kapcsolattartás biztosítása érdekében rendelkezik telefon, fax és interneten való elérhetőséggel, valamint ügyfélszolgálati irodát üzemeltet.
 • A képzésben résztvevőt ért sérelem esetén az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, illetve az ügyvezetőhöz egyaránt fordulhat, valamint panaszát elektronikus úton is benyújthatja, a következő e-mail címre: autosiskola@magura.hu

 A képzésben résztvevő nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadja az intézmény házirendjét, valamint az ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzatát.

 • Résztvevő vállalja, hogy:
 • elfogadja az oktatás rendjét, indokolatlan késések nélkül részt vesz az ütemterv szerinti képzési alkalmakon,
 • teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli beszámolókat, vizsgákat,
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat betartja,
 • nem tanúsít olyan magatartást, amely hallgatótársait, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy
 • szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni,
 • a hiányzást köteles igazolással alátámasztani, hiányzásának okáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíteni,
 • a megengedettnél több hiányzás, ismétlődő, vagy súlyos fegyelemsértés esetén a képző intézmény a képzésben résztvevő kizárást kezdeményezheti,
 • a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell,
 • a záróvizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsgák letétele,
 • sikertelen vizsga esetén a pótvizsga költségei a Hallgatót terhelik,
 • a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum a felnőttképzési szerződésben vállat kötelezettségek teljesítése esetén adható ki,

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. (Békéscsaba Járási Bíróság 5600  Békéscsaba, Árpád sor 4.sz.) !

Ezen szerződést a Képző és a Képzésben résztvevő csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve mondhatja fel.

Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezését elsősorban békés úton rendezik, ha ez nem vezet eredményre, akkor fordulnak más hatósághoz, illetve Bíróságra.

A képzés Szakfelügyeletét ellátó szerv elérhetősége:

 1. KAV Nonprofit KFT. Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály  5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, ügyviteli telefon: 06/66/549-346
 2. Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

        5600 Békéscsaba József Attila utca 2-4. tel: 06/66-546-150

Életkori Feltételek

Kategória Tanfolyamra való felvétel Vizsgára bocsátás életkori feltétele
AM 13 év 6 hónap Elméleti

Járműkezelés és forgalom

13 év 9ónap

14 év

A1 15 év 6 hónap Elméleti

Járműkezelés és forgalom

15 év 9 hónap

16 év

A1-B-vel 17 év Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 
A2 17 év 6 hónap Elméleti

Járműkezelés és forgalom

17 év 9 hónap

18 év

A2-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven belül)

18 év Elméleti

Járműkezelés és forgalom

-----------------
A2-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven túl)

18 év Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 
A 23 év 6 hónap Elméleti

Járműkezelés és forgalom

23 év 9 hónap

24 év

A-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven belül)

24 év Elméleti

Járműkezelés és forgalom

------------------
A-A2-vel

(A2 megszerzésétől 2 éven belül)

24 év Elméleti

Járműkezelés és forgalom

------------------
A-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven túl)

24 év Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 
A-A2-vel

(A2 megszerzésétől 2 éven túl)

20 év Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 
B 16 év 6 hónap Elméleti

Forgalom

16 év 9 hónap

17 év

B+E

(Érvényes B kat. és nem kezdő vez. eng)

17 év 6 hónap Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

17 év 9 hónap

18 év

C

(Érvényes B kat,)

                                                           

17 év 6 hónap Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

17 év 9 hónap

18 év

C+E

(Érvényes C kat. és nem kezdő vez. eng.)

17 év 6 hónap Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

17 év 9 hónap

18 év

D

(Érvényes B, C kat. vez. eng.)

20 év 6 hónap Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

20 év 9 hónap

21 év

Nem kezdő vezetői engedély = 2 éves nemzetközi kategóriás vezetői engedély

Választható Gépjármű Típusok!

Kategória Típus Oktató
AM

A1

A2

A

SUNDIRO XDZ50  

KEWAY SPEED 

HONDA CBF 

HONDA HORNET       

Fogarasi Ádám
B VW Golf IV. + Peugeot 206

Renault Scenic

Toyota Yaris

Toyota Yaris + Toyota Auris (automata váltó)

VW Polo

Szabó Ferenc

Bazsó Imre Csaba

Gonda Zsuzsanna

Fogarasi Ádám

Wágner Antal

B+E Citroen Jumper Péli János
C

C+E

IVECO120

IVECO150

Szabó Ferenc

Kaszai Gyula

Gonda Zsuzsanna

Wágner Antal

Enyedi Pál

Balogh Zsigmond

D IKARUS-256

IKARUS-365

Enyedi Pál

Péli János

 

 

 

Elméleti  Vizsga Sikeressége!  
    Kérdések Megfelelés Megengedett hibapontok Tiszta vizsgaidő
Kategória Tantárgy száma összpontértéke pontszáma száma összesen
(db) (pont) (pont) (pont) (perc)
AM K 25 35 30 5 25
A1, A2, K 55 75 65 10 55
A
B, B1 K 55 75 65 10 55
B96 Szü 25 25 21 4 25
M 25 25 21 4 25
C1, C K 25 35 30 5 25
Szü 25 25 21 4 25
M 25 25 21 4 25
D1 K 25 35 30 5 25
D K 25 35 30 5 25
BE K 25 35 30 5 25
D1E Szü 25 25 21 4 25
  M 25 25 21 4 25
C1E K 25 35 30 5 25
CE Szü 25 25 21 4 25
DE K 25 35 30 5 25
Szü 25 25 21 4 25
T K 55 75 65 10 55
M 25 25 21 4 25
K K 25 25 20 5 25

 

Kategória Elmélet

 (Ft)

Gyakorlat (Ft) Tanfolyamdíj

(elmélet+gyakorlat)

(Ft)

Vizsgadíj

 (Ft)

Összesen

(Ft)

B 35.000 30x5.000=150.000 185.000 E:  4.600

F:11.000

200.600
B+E 40.000 19x6.500=123.500 163.500 E:13.800

B:  4.400

R:  3.500

F:11.000

196.200
C 55.000 32x6.000=192.000 247.000 E:13.800

B:  4.400
R:  3.500
F:11.000

279.700
C+E 40.000 17x6.500=110.500

 

150.500 E: 9.200
B:  4.400
R:  3.500
F:11.000
178.600
D 40.000 33x6.500=214.500 254.500 E:  4.600

B:  4.400

R:  3.500

F:18.500

285.500

Motoros képzési díjak

érvényes 2020. január 10-től
 
Kategória Opciók Elmélet Gyakorlat Elmélet és gyakorlat
összesen
Vizsgadíj Összesen
óraszám
képzőszerv
motorjával
saját
motorral
képzőszerv
motorjával
saját motorral
E J F
képzőszerv
motorjával
saját
motorral
AM nincs 30 000 Ft 12 óra 4 700 Ft 4 200 Ft 86 400 Ft 80 400 Ft 4 600 Ft 3 600 Ft 3 600 Ft 98 200 Ft 92 200 Ft
A1 nincs 30 000 Ft 18 óra 4 700 Ft 4 200 Ft 114 600 Ft 105 600 Ft 4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 134 900 Ft 125 900 Ft
B kategória mellé 20 000 Ft 3 óra 34 100 Ft 32 600 Ft 4 600 Ft 0 Ft 11 000 Ft 49 700 Ft 48 200 Ft
A2 nincs 30 000 Ft 18 óra 4 700 Ft 4 200 Ft 114 600 Ft 105 600 Ft 4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 134 900 Ft 125 900 Ft
A1 két éven belüli KRESZ 0 Ft 14 óra 65 800 Ft 58 800 Ft 0 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 81 500 Ft 74 500 Ft
A1 két éven túl 30 000 Ft 10 óra 77 000 Ft 72 000 Ft 4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 97 300 Ft 92 300 Ft
A nincs 30 000 Ft 28 óra 4 700 Ft 4 200 Ft 161 600 Ft 147 600 Ft 4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 181 900 Ft 167 900 Ft
AK vagy A2 két éven belüli KRESZ
0 Ft 14 óra 65 800 Ft 58 800 Ft 0 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 81 500 Ft 74 500 Ft
AK vagy A2 két éven túl 30 000 Ft 10 óra 77 000 Ft 72 000 Ft 4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 97 300 Ft 92 300 Ft
A1 két éven belüli KRESZ 0 Ft 18 óra 84 600 Ft 75 600 Ft 0 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 100 300 Ft 91 300 Ft
A1 két éven túl 30 000 Ft 12 óra 86 400 Ft 80 400 Ft 4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 106 700 Ft 100 700 Ft

Gépjárművezetői képzési díjak

érvényes 2020. január 10-től